S.S.C. Board Result March-2018

ધોરણ-10 S.S.C. બોર્ડ માર્ચ-૨૦૧૮ ના તેજસ્વી તારલાઓ

શાળાનું પરિણામ - 95.૩૩%

A2 ગ્રેડ મેળવનાર 47 વિદ્યાર્થીઓ