H.S.C. Board Result March-2018

ધોરણ-12 H.S.C. બોર્ડ માર્ચ-૨૦૧૮ ના તેજસ્વી તારલાઓ

A1 ગ્રેડ મેળવનાર 25 વિદ્યાર્થીઓ

A2 ગ્રેડ મેળવનાર 15 વિદ્યાર્થીઓ

ખૂબ ખુબ અભિનંદન